privacy

Privacyverklaring

Als MOUSSEM VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin,
vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande
contactgegevens:
MOUSSEM VZW
Ravensteingalerij 46
1000 Brussel
Info@moussem.be
0032 513 15 58

Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door MOUSSEM VZW verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :
• om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Moussem VZW(uitvoering overeenkomst)
• het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene)
• het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u
vragen (en opslaan) (verzamelen) (verwerken) :
• Persoonlijke identiteitsgegevens : emailadres na inschrijving op de Moussem nieuwsbrief
Moussem verzamelt geen andere persoonsgegevens
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens
hebben verkregen.


Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.


Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.


Wijziging privacy statement
MOUSSEM VZW kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.